Εταιρία

Τα προϊόντα της EFFECT, συνδυάζοντας την εμπειρία πολλών ετών από υλοποιήσεις σε μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς με τις σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οδηγούν  σε λύσεις πληροφορικής ‘κομμένες και ραμμένες’ στα μέτρα κάθε Πελάτη.

Εταιρία

ISO 9001:2015

Πολιτική Ποιότητας

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, αξιοποιώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο της πληροφορικής.

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της Effect έχει σχεδιαστεί με στόχο:

 • Την άμεση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών για τους πελάτες.
 • Την παροχή κυρίως αποτελεσματικών λύσεων.
 • Τη μόνιμη ανάπτυξη και εξέλιξη των συστημάτων αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.
 • Την πρόσληψη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και καταρτισμένο προσωπικό.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας της Effect είναι:

 • Η διαρκής βελτίωση των επιχειρηματικών της επιδόσεων
 • Η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία Effect  έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 σχετικά με τις υπηρεσίες Παραμετροποίηση - προσαρμογή λογισμικού. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για υλοποίηση λογισμικού. Δημιουργία διασυνδέσεων για την ολοκλήρωση συστημάτων. Ανάπτυξη λογισμικού πληροφορικής. Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της Επιχειρηματικής της θέσης λόγω:

 • Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών μας
 • Της μείωσης του κόστους
 • Της αποδοτικότερης οργάνωσης
 • Της προώθησης της καινοτομίας
 • Του καλύτερου κλίματος στην Εταιρεία

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων - μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τις διεργασίες απαιτεί:

 • Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
 • Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου κ.λπ.), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών.
 • Τήρηση στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας.
 • Διαδικασία ώστε να μαθαίνει η εταιρεία από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας
 • ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και
 • κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στους εργαζομένους